Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych KPK, kan. 1205.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 3. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 4. Bez zgody administratora nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzaniach psów i innych zwierząt.
 6. Czas i rodzaj pogrzebu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 8. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 9. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chybże zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo.
 10. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.
 11. Opiekun grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 12. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 13. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
 14. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 15. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzaju kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 16. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego nagrobka, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 17. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego nagrobka, pomnika należy zgłosić u administratora, Kamieniarz wykonując prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach oraz zobowiązać się do wykonania tej pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 18. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego nagrobka, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 19. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 20. Wszystkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej, w której można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 21. Zabrania się wstępu na teren cmentarza w czasie niesprzyjających działań atmosferycznych (nawałnica, huragan, gradobicie, wichura i podobne).
 22. Zaleca się aby inwestor nagrobka ubezpieczył nagrobek w firmie ubezpieczeniowej.